เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน้าหลัก / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนบูรณาการการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ


  • แบบรายละเอียด (Detailed Design)
  • รายงานผล และคู่มือการใช้งานการนำเข้าฐานข้อมูลของโครงการศึกษา
  • รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
  • รายงานสำหรับผู้บริการ (Executive Summary)
  • แผนบูรณาการการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร
  • รายงานสรุปผลการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุเพื่อการเดินทางเชื่อมต่อ

  •