เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน้าหลัก / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศของหน่วยงานต่างๆ หลักเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติ
 • กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ
 • อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
 • อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 • กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย
 • กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการ ในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่นเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการ ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 กระทรวงคมนาคม
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
 • แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2560-2564
 • พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2534
 • นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
 • แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม. พ.ศ. 2560-2564
 • แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
 • แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
 • แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
 • ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2565
 • แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 • แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
 • มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง ขอมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานราชการสำรวจและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงได้
 • มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเซียน ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
 • มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
 • (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
 • พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแผนปฏิบัติการการดำเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561 – 2563
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
 • แผนปฏิบัติการด้านคนพิการของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 – 2564

 •