เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน้าหลัก / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย


 • แนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในประเทศไทย เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 • การพัฒนามาตรฐานและคู่มือการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงวัย เพื่อการขยายผลการนำไปใช้
 • โครงการติดตามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการและการพัฒนารูปแบบระบบสวัสดิการที่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ (2556)
 • รายงานฉบับสมบูรณ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 (ระยะครึ่งแผนแรก) (2557)
 • คู่มือปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice) ฉบับ พ.ศ. 2552
 • คู่มือตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและคนทุกวัย (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
 • การบรรยายหัวข้อ “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) แห่งสหประชาชาติกับผู้ป่วย คนพิการทางจิต และผู้ดูแลในประเทศไทย” (2559)
 • การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA)
 • รายงานฉบับสมบูรณ์โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 1
 • รายงานโครงการศึกษาสำรวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 2
 • การศึกษาดูงานในประเทศที่ประสบผลสำเร็จเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ อาคาร สถานที่ ที่เอื้อต่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

 •