เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน้าหลัก / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง


  • การศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
  • การศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ
  • กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศของหน่วยงานต่างๆ หลักเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  • หลักเกณฑ์มาตรฐาน
  • แบบตรวจสอบในการประเมินผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฯ ในระยะที่ 1 และ2
  • เอกสารผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนบูรณาการการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ
  • เอกสารผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม
  • แบบตรวจสอบในการประเมินผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฯ ในระยะที่ 4

  •