Loading...สิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคมทางน้ำ

สิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคมทางน้ำ

การคมนาคมทางน้ำคือการเดินทางบนเรือโดยใช้พาหนะที่เคลื่อนที่บนน้ำ ซึ่งเป็นการขนส่งทั้งทางแม่น้ำลำคลอง แต่สำหรับ เด็ก คนพิการหรือผู้สูงอายุเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากจึงมีการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับคนพิการ เด็กหรือผู้สูงอายุได้อย่างมีอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

ทั้งนี้ กระทรวงคมานาคมได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการขนส่งสาธารณะให้ได้มากที่สุดโดยมอบหมายหน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎของกระทรวง และดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน ท่ีเอื้ออำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถออกมาดำเนินชีวิตในสังคมได้ จึงเกิดรายงานผลการศึกษาภายใต้ “โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา สารวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ”


สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ ทางการคมนาคมอื่นๆ