Loading...สิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคมทางบก

สิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคมทางบก

การคมนาคมทางบกไม่ว่าจะเป็น ทางรถไฟ และทางรถยนต์ การเดินทางโดยรถไฟ ปลอกภัย และสามารถให้ความสะดวกสบายแก่เด็ก คนพิการและผู้สูงอายุได้ ได้มีการพัฒนา การพัฒนาจุดเช่ือมต่อการคมนาคม ทำให้การเดินทาง สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น และมีการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นทางรถยนต์หรือเส้นทางรถไฟ พาหนะ หรือสถานีเพื่อให้การเดินทางนั้นสะดวกแก่เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือประชนชนทั่วๆไป อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยคำนึงถึงความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุในสังคม ช่วยปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อาคาร สถานที่ รวมถึงการขนส่งต่างๆ ให้คนพิการได้เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

ทั้งนี้ กระทรวงคมานาคมได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการขนส่งสาธารณะให้ได้มากที่สุดโดยมอบหมายหน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎของกระทรวง และดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน ท่ีเอื้ออำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถออกมาดำเนินชีวิตในสังคมได้ จึงเกิดรายงานผลการศึกษาภายใต้ “โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา สารวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ”


สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ ทางการคมนาคมอื่นๆ