เกี่ยวกับโครงการ

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา

ดาวน์โหลดเอกสาร


 • ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์
 • คู่มือการประเมินคุณภาพ (UD)
 • แบบรายการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ (Checklist)
 • เอกสารประกอบการนำเสนอการประเมินคุณภาพ (UD) [2 มิถุนายน 2560]
 • เอกสารประกอบการนำเสนอการสำรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐาน (UD) [3 มิถุนายน 2560]
 • ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ระยะที่ 3
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ ระยะที่ 3
 • คู่มือสำหรับผู้ชมทั่วไป (General Viewer's Guide)
 • คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User's Guide)
 • คู่มือการติดตั้งระบบ (Installation Manual)
 • แผนบูรณาการการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร
 • แบบรายละเอียด (Detailed Design)
 • รายงานสรุปผลการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุเพื่อการเดินทางเชื่อมต่อ
 • ผลการจัดสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา

 •