เกี่ยวกับโครงการ

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ


ระยะเวลาการดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา มีการศึกษาค้นหาข้อมูล บทความ และมีที่ปรึกษาจะทำการทบทวนข้อมูล ทบทวนเอกสาร บทความและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ อาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และนำมาพิจารณาหัวข้อ เพื่อนำมาปรับให้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและครอบคลุมครบถ้วน