เกี่ยวกับโครงการ

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ


โครงการจัดทำแผนบูรณาการการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ระยะเวลาการดำเนินการศึกษาได้กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน หรือเก้าเดือน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา โดยมีการศึกษาทบทวนเอกสาร มาตรฐาน กฎหมาย และรายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ รวมถึงได้สำรวจประเมิน พัฒนาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะฯ จัดทำแผนบูรณาการการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร

โครงการค่าจ้างศึกษา สำรวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 3

ระยะเวลาการดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา มีการศึกษาค้นหาข้อมูล บทความ และมีที่ปรึกษาจะทำการทบทวนข้อมูล ทบทวนเอกสาร บทความและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ อาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และนำมาพิจารณาหัวข้อ เพื่อนำมาปรับให้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและครอบคลุมครบถ้วน

โครงการค่าจ้างศึกษา สำรวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 4

ระยะเวลาดำเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา