เกี่ยวกับโครงการ

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์


โครงการจัดทำแผนบูรณาการการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ

 1. เพื่อดำเนินการสำรวจ ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับการเดินทางของคนพิการและผู้สูงอายุ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และกรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง

 2. เพื่อดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและตอบสนองต่อการใช้งานของคนพิการและผู้สูงอายุ

 3. เพื่อดำเนินการศึกษา และพัฒนาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคมให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกของกระทรวงคมนาคมต่อไปในอนาคต

 4. เพื่อดำเนินการพัฒนาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะของคนพิการ และผู้สูงอายุตามมาตรฐานสากลให้เป็นไปตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design: UD)

 5. เพื่อดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

 6. เพื่อดำเนินการบูรณาการแผนงานโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงคมนาคม และติดตาม ประเมินผลแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง

 7. เพื่อดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคมให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 8. เพื่อดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และผลการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคมให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์โครงการ กลุ่มที่ปรึกษามีความพร้อมและศักยภาพที่จะดำเนินการพัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการโครงสร้าง พื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของโครงการ 5 ข้อดังนี้

(1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง สาธารณะเพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในปัจจุบัน

(2) เพื่อศึกษารวบรวม และวิเคราะห์ปัญหาการตรวจประเมิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม

(3) เพื่อทบทวน และปรับปรุงเกณฑ์การตรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ได้จากโครงการศึกษา สำรวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบ โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคมทุกระยะ เพื่อการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง คมนาคมในอนาคต

(4) เพื่อจัดทำคู่มือการตรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม

(5) เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคมให้มีองค์ความรู้ด้านการตรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง สาธารณะเพื่อคนพิการและผู้สูงอาย

โครงการศึกษา สำรวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 1 ถึง 3

 1. เพื่อดำเนินการสำรวจ ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธาณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้

 2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ และภาคกลางเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่กำหนดและความต้องการของคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ

 3. เพื่อศึกษา และพัฒนาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกของกระทรวงคมนาคมต่อไปในอนาคต

 4. เพื่อนำผลการสำรวจในข้อ 1) และผลการศึกษาวิเคราะห์ในข้อ 2) มาทำการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการสนับสนุนมาตรการในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ในการเดินทางและการเข้าถึงสถานีและอาคารขนส่งผู้โดยสารสาธารณะของกระทรวงคมนาคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแนวทางการให้ความช่วยเหลือการเดินทาง และการเข้าถึงสถานีและอาคารขนส่งผู้โดยสารสาธารณะของกระทรวงคมนาคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม

 5. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคมให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการให้แก่คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ สอดคล้องกับหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design: UD)

 6. เพื่อพัฒนาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะของคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ตามมาตรฐานสากลให้เป็นไปตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design: UD)

 7. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการจัดเก็บผลการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงผลการประเมินในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคมให้หน่วยงานสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

โครงการศึกษา สำรวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการเดินทางทางถนนเพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 4

1. เพื่อดำเนินการสำรวจลักษณะโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และทางเดินเท้า ทางข้าม
จุดเชื่อมต่อการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ ตลอดจนการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกระทรวงคมนาคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่กำหนดและความต้องการของคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ

3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาการเดินทางทางถนนที่ปลอดภัยสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่กำหนดและความต้องการของคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ

4. เพื่อศึกษา และพัฒนาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวย
ความสะดวกเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคมให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกของกระทรวงคมนาคมต่อไป
ในอนาคต ส่งผลให้เกิดการสร้างการรับรู้ถึงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะของรัฐบาล กระทรวงคมนาคม เพื่อให้คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุสามารถเข้าใช้บริการ
ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ และจูงใจให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางมากขึ้น

5. เพื่อพัฒนาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะของคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ
ตามมาตรฐานสากลให้เป็นไปตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design: UD)
เพื่อช่วยเหลือคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุให้สามารถข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ
สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีขนส่งสาธารณะ เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ
ได้อย่างปลอดภัย และเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนกับคนพิการที่อาจเกิดขึ้นได้ในการใช้ถนน ทางเดินเท้า ทางข้าม ที่ไม่ได้มาตรฐานได้

6. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม และการใช้รถใช้ถนน ทางเดินเท้า ทางข้าม การเข้าถึงระบบการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปเพื่อรับทราบ

7. เพื่อจัดทำ ปรับปรุง ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของโครงการ โดยบูรณาการฐานข้อมูลเดิม
ของโครงการที่ได้ดำเนินการมาทั้ง 3 ระยะ และระยะที่ 4 เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ต่อเนื่อง และ
เป็นเอกภาพ

8. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุในโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และทางเดินเท้า ทางข้าม อย่างมีพลัง และเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น