เกี่ยวกับโครงการ

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์


โครงการจัดทำแผนบูรณาการการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ

 1. เพื่อดำเนินการสำรวจ ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับการเดินทางของคนพิการและผู้สูงอายุ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และกรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง

 2. เพื่อดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและตอบสนองต่อการใช้งานของคนพิการและผู้สูงอายุ

 3. เพื่อดำเนินการศึกษา และพัฒนาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคมให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกของกระทรวงคมนาคมต่อไปในอนาคต

 4. เพื่อดำเนินการพัฒนาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะของคนพิการ และผู้สูงอายุตามมาตรฐานสากลให้เป็นไปตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design: UD)

 5. เพื่อดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

 6. เพื่อดำเนินการบูรณาการแผนงานโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงคมนาคม และติดตาม ประเมินผลแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง

 7. เพื่อดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคมให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 8. เพื่อดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และผลการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคมให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โครงการค่าจ้างศึกษา สำรวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 1 ถึง 3

 1. เพื่อดำเนินการสำรวจ ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธาณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้

 2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ และภาคกลางเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่กำหนดและความต้องการของคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ

 3. เพื่อศึกษา และพัฒนาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกของกระทรวงคมนาคมต่อไปในอนาคต

 4. เพื่อนำผลการสำรวจในข้อ 1) และผลการศึกษาวิเคราะห์ในข้อ 2) มาทำการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการสนับสนุนมาตรการในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ในการเดินทางและการเข้าถึงสถานีและอาคารขนส่งผู้โดยสารสาธารณะของกระทรวงคมนาคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแนวทางการให้ความช่วยเหลือการเดินทาง และการเข้าถึงสถานีและอาคารขนส่งผู้โดยสารสาธารณะของกระทรวงคมนาคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม

 5. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคมให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการให้แก่คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ สอดคล้องกับหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design: UD)

 6. เพื่อพัฒนาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะของคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ตามมาตรฐานสากลให้เป็นไปตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design: UD)

 7. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการจัดเก็บผลการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงผลการประเมินในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคมให้หน่วยงานสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว