เกี่ยวกับโครงการ

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / แนวทางและแผนการดำเนินงาน

แนวทางและแผนการดำเนินงาน


แผนการดำเนินงานโครงการ ของโครงการศึกษาฯ ระยะที่ 4

โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน เพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับ
คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 4 มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 210 วัน
(7 เดือน) ประกอบไปด้วย 6 ส่วนงานหลัก รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อที่ 1.4 ขอบเขตของงาน
โดยที่ปรึกษาได้จัดทำผังขั้นตอนการดำเนินงาน ที่แสดงรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุม
ตามรายการข้อกำหนด (TOR) ซึ่งจะแสดงความเชื่อมโยงของแต่ละกิจกรรมของงานแต่ละส่วน เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ของงานในแต่ละขั้นตอน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
และเป็นเครื่องมือให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมใช้ในการติดตามตรวจสอบการทำงานได้
โดยมีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1

ที่ปรึกษาได้กำหนดแผนการดำเนินงานในขั้นต่อไป ที่จะแสดงให้เห็นภาพของกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ เพื่อนำผลการศึกษามาบรรจุใส่ในรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report II) ซึ่งตามแผนงานจะต้องจัดส่งรายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (พฤษภาคม 2563) โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

• ปรับปรุง/เพิ่มเติมผลทบทวนเอกสาร รายงาน มาตรฐาน และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

• สำรวจประเมิน และแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ พื้นที่ที่ได้คัดเลือก

• รวบรวมข้อมูลโครงการ หรือแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและผู้สูงอายุ ของหน่วยงานในพื้นที่ศึกษา 10 จังหวัด

• เข้าพบ/หารือผู้แทนในพื้นที่ศึกษา 10 จังหวัด เพื่อประกอบการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ 10 แห่ง

ในการออกแบบรูปแบบแนวคิด (Conceptual Design) การปรับปรุงรูปแบบการเดินทางในเขตเทศบาลเมือง

• สำรวจ ตรวจสอบ ประเมิน และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนารูปแบบการเดินทางทางถนนที่ปลอดภัยสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ พื้นที่ศึกษา 10 จังหวัด

• ออกแบบพื้นที่ต้นแบบศึกษา

• เสนอแนะแนวทางและหลักการในการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคม

• จัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ และแผนการการรับฟังความคิดเห็น

แนวทางและวิธีการดำเนินงาน ของโครงการจัดทำแผนบูรณาการ

โครงการจัดทำแผนบูรณาการการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 270 วัน (9 เดือน) โดยประกอบไปด้วย 7 ส่วนงานหลัก ได้แก่ (1) การศึกษาทบทวน เอกสาร มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวข้อง (2) การสำรวจ ประเมิน และแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ (3) การพัฒนาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงโครงข่ายการขนส่งสาธารณะของคนพิการและผู้สูงอายุ ตามมาตรฐาน (4) การจัดทำแผนบูรณาการการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ และการบูรณาการโครงการตาม แผนงานต่าง ๆ และการติดตามประเมินผล (5) การปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ (6) การถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยี และ (7) การมีส่วนร่วมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยที่ปรึกษาได้จัดทำผังขั้นตอนการดำเนินงาน ที่แสดงความเชื่อมโยงของแต่ละกิจกรรมของงานแต่ละส่วน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แนวทางการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานโครงการ ของโครงการจัดทำแผนบูรณาการ

การดำเนินโครงการจัดทำแผนบูรณาการการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการหลากหลายด้านกลุ่ม ทางผู้จัดทำโครงการจึงได้นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ โดยได้แจกแจงรายละเอียดของงานที่จะทำในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน การเริ่มต้น และการสิ้นสุดของงานแต่ละงาน เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา 270 วัน หรือ 9 เดือนตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) โดยมีรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนการปฏิบัติงานโครงการ

แนวทางและวิธีการดำเนินงาน

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ รวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design: UD) เพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุในการเดินทาง โดยการดำเนินงานสามารถแบ่งออกเป็นส่วนงาน 8 ส่วน และมีระยะเวลาดังรูปที่ 2

แนวทางการดำเนินงาน

รูปที่ 2 แนวทางการดำเนินงาน

ในการดำเนินโครงการนี้ ที่ปรึกษาได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการดังรูปที่ 2 โดยในช่วงแรกของการดำเนินโครงการนั้น ทางที่ปรึกษาทำการศึกษาทบทวนแบบตรวจสอบและมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ซึ่งรวมไปถึงกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน งานวิจัย และนโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อที่จะเป็นแนวทางการปรับปรุงการประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันทางที่ปรึกษาทำการศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 15 จังหวัด และสำรวจพื้นที่ว่าต้องทำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแต่ละพื้นที่อย่างไร เมื่อได้ข้อสรุปของแต่ละพื้นที่แล้วจึงทำการสรุปผลการสำรวจและทำการคัดเลือกพื้นที่นำร่องเพื่อออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ เด็ก และคนพิการ ตามหลักการของการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design: UD)

ในระหว่างที่ทำการพัฒนาและออกแบบโครงสร้างของพื้นที่นำร่องนั้น ที่ปรึกษาได้พัฒนาและศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยจะมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้านการบริการจัดการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ในหน่วยงานของสังกัดกระทรวงคมนาคม และดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโครงสร้างพื้นฐานฯ โดยจะรวบรวมข้อมูลจากโครงการฯ ทั้ง 3 ระยะ พร้อมทั้งจัดทำและพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ

แผนการดำเนินงาน

สถานะของการดำเนินงานโครงการ

ที่ปรึกษาได้แสดงสัดส่วนของงานและสถานะของการดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนการดำเนินงานโครงการในแต่ละส่วนงาน ดังตารางที่ 2 ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินงานตารางที่ 2 แผนการดำเนินงาน