เกี่ยวกับโครงการ

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / แนวทางและแผนการดำเนินงาน

แนวทางและแผนการดำเนินงาน


แนวทางและวิธีการดำเนินงาน

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ รวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design: UD) เพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุในการเดินทาง โดยการดำเนินงานสามารถแบ่งออกเป็นส่วนงาน 8 ส่วน และมีระยะเวลาดังรูปที่ 1

แนวทางการดำเนินงาน

รูปที่ 1 แนวทางการดำเนินงาน

ในการดำเนินโครงการนี้ ที่ปรึกษาได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการดังรูปที่ 1 โดยในช่วงแรกของการดำเนินโครงการนั้น ทางที่ปรึกษาทำการศึกษาทบทวนแบบตรวจสอบและมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ซึ่งรวมไปถึงกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน งานวิจัย และนโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อที่จะเป็นแนวทางการปรับปรุงการประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันทางที่ปรึกษาทำการศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 15 จังหวัด และสำรวจพื้นที่ว่าต้องทำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแต่ละพื้นที่อย่างไร เมื่อได้ข้อสรุปของแต่ละพื้นที่แล้วจึงทำการสรุปผลการสำรวจและทำการคัดเลือกพื้นที่นำร่องเพื่อออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ เด็ก และคนพิการ ตามหลักการของการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design: UD)

ในระหว่างที่ทำการพัฒนาและออกแบบโครงสร้างของพื้นที่นำร่องนั้น ที่ปรึกษาได้พัฒนาและศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยจะมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้านการบริการจัดการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ในหน่วยงานของสังกัดกระทรวงคมนาคม และดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโครงสร้างพื้นฐานฯ โดยจะรวบรวมข้อมูลจากโครงการฯ ทั้ง 3 ระยะ พร้อมทั้งจัดทำและพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ

แผนการดำเนินงาน

สถานะของการดำเนินงานโครงการ

ที่ปรึกษาได้แสดงสัดส่วนของงานและสถานะของการดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนการดำเนินงานโครงการในแต่ละส่วนงาน ดังตารางที่ 1 ความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินงานตารางที่ 1 แผนการดำเนินงาน