เกี่ยวกับโครงการ

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / การสำรวจและประเมิน

การสำรวจและประเมิน


จากการทบทวนโครงการศึกษาสำรวจเพื่อการประเมินและขอให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธาณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ได้มีการสรุปหัวข้อในการตรวจสอบออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

 1. การตรวจสอบย่อย (Accessibility)
  1. ภาพรวมทั่วไป
  2. การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น
  3. ที่จอดรถ
  4. ทางเท้าและทางข้าม ได้แก่ ทางเท้า, ทางข้าม, ทางลาด, พื้นผิวต่างสัมผัส
  5. สะพานลอยและบันได ได้แก่ ทางลาด บันไดและ ลิฟต์
 2. การตรวจสอบการเข้าถึงการให้บริการภายในสถานีถึงชานชาลา
  1. ภาพรวมทั่วไป
  2. ทางเข้าหรือประตู
  3. พื้นที่ในสถานีถึงชานชาลา ได้แก่ ทางเดินภายในสถานี พื้นผิวต่างสัมผัส เจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ข้อมูลตารางเวลา ป้ายเพื่อแสดงตารางเวลาเดินรถ เครื่องจำหน่ายตั่ว
  4. ทางลาด บันได และลิฟต์
  5. ระบบป้ายแสดงข้อมูลการให้บริการ ห้องน้ำในสถานี โทรศัพท์
 3. การตรวจสอบผู้ให้บริการ
  1. ความรับพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจการให้บริการแก่คนพิการ
  2. การฝึกอบรมของผู้ให้บริการ
 4. สรุปการเปรียบเทียบการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ
  1. ในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถออกแบบ ปรับปรุงภายใต้การสำรวจเพื่อนำมาประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับผลการเปรียบเทียบ พบว่า การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับบริการขยส่ง ภายใต้ กฎกระทรวงฯ ปี 56 ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ 6 ประเภท จำนวน 24 รายการ และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกบางรายการที่ได้ระบุไว้แล้วในกฎหมายของกฎกระทรวงฯ ปี 56