Loading...
Duplicate entry '2021-05-12-3.210.184.142' for key 'PRIMARY'
  • Banner Home


ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับโครงการ อ่านทั้งหมด

กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการขนส่งสาธารณเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างในเรื่องของถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ฐานะ เพศ อายุ ความพิการ และสภาพทางกายหรือทางจิตใจ ลดความเหลือมล้ำทางสังคม

สามารถเดินทางออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยสะดวก ปลอดภัย มั่นใจ สามารถมีชีวิตอิสระ ไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองเต็มตามศักยภาพจะได้ไม่เป็นภาระของคนรอบข้าง หรือของสังคม ได้ภูมิใจตัวเองว่าทุกคนก็มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดบริการขนส่งสาธารณะ สำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ เป็นรูปธรรม และส่งผลให้การดำเนินงาน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจึงได้จัดทำ โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา สำรวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 1 – 3 ในระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2560

เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการการดำเนินงานด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยคนพิการ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก เพื่อลดอุปสรรค และข้อจำกัดทางด้านร่างกาย ทำให้เกิดอิสระในการเดินทางของ คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ

และจากผลการศึกษาที่ได้จากโครงการศึกษาฯ ทั้ง 3 ระยะดังกล่าว พบว่า ปัจจุบันหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะทั้งทางบก ทางราง ทางอากาศ ทางน้ำ ได้พัฒนาและให้ความสำคัญในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุอย่างมาก แต่ได้ดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานเท่านั้น สำหรับจุดเชื่อมต่อของระบบขนส่งสาธารณะจากระบบขนส่งหนึ่งไปยังระบบขนส่งหนึ่ง หรือจากหน่วยงานหนึ่งไปยังหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบนั้น ยังไม่ได้พัฒนาและให้ความสำคัญอย่างจริงจัง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและจัดทำแผนงานโครงการที่จะช่วยบูรณาการการเชื่อมโยงการเดินทางของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การเดินทางของคนพิการ และผู้สูงอายุเป็นระบบสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง จากระบบขนส่งหนึ่งไปยังอีกระบบขนส่งหนึ่งได้อย่างไม่มีอุปสรรค และเพื่อเอื้อต่อการเดินทางของคนพิการและผู้สูงอายุ ให้มีความเสมอภาค และเท่าเทียมกับประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นระบบในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงเห็นสมควรจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนิน “โครงการจัดทำแผนบูรณาการการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ” โดยเน้นการเดินทางในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นสำคัญ

วิดีทัศน์แนะนำโครงการ
ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : (+66) 0 2283 3000
โทรสาร : (+66) 0 2281 3959

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

อีเมล์ :